The Effect of the Use of Technology on the Social Relationship of the Individual

20. yüzyılın sonuna doğru gelişen teknolojiyle birlikte internetin ortaya çıkmasıyla iletişim biçimlerinde ve günlük yaşantıda pek çok değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler bireylerin hayatında yer almanın dışında tam da hayatlarının ortasına yerleşmiştir. İnsan ilişkilerinde yüz yüze kurulan iletişimin yerini teknolojik araçlarla yapılan iletişim modelleri almaya başlamıştır. Sanal ortamdaki iletişim şeklinin merkezinde de özellikle sosyal medya yer almaktadır. Bireylerin internet ortamında birbiriyle kurduğu her türlü diyalog ve etkileşim sosyal medyayı oluşturmaktadır. İnsanların iletişimini, etkileşimini, paylaşım ve işbirliğini, çalışma ve öğrenme süreçlerini sosyal medya yeniden yapılandırmıştır. İnsanlar arasındaki iletişimin bilişim teknolojileri aracılığıyla hızlı bir şekilde yeniden yapılanmasıyla beraber yeni sosyalleşme ortamları oluşmuş, ortaya çıkan bu gelişmeler insanların arkadaşlarıyla, ailesiyle olan ilişkilerini etkilemiştir. İnsanlar geleneksel iletişim ortamlarından uzaklaşarak teknolojik iletişimi benimsemiştir. Bu tarz yeni iletişim şekilleri insanların birbirlerinden uzaklaşmasına ve kendilerine yabancılaşmalarına yüz tutmuştur. Bu tarz iletişim şekilleriyle kendi oluşturdukları sahte kimliklere inanmaya başlamış, hatta kendi kimliklerini tamamen unutmuşlardır. Bunun beraberinde de iletişimin dışında farklı problemlerde ortaya çıkmıştır. Tüm bunların ışığında, bu çalışmada; teknoloji araçları içerisinde özellikle internetin öğrencilerin aile, okul ve çevreleriyle iletişimi üzerinde yarattığı etkiler olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınmıştır.