ÇOCUK HAKLARINA YOLCULUK

Hak kavramı, insanların herhangi bir işi yapma yetkisini ifade etmektedir. Haklar, hukuku, toplumu ve devlet düzenini şekillendirir. Demokrasinin, gelişmişliğin ve uygarlığın tamamlayıcısıdır. Demokratik toplumlarda insan haklarına ve çocuk haklarına verilen önem derecesi yüksektir. Çocuk hakları tüm dünyadaki çocukların doğumdan itibaren sahip oldukları, onların gelişimlerini her anlamda olumlu etkileyecek ve geliştirecek haklar bütünüdür. Çocukların var olan haklarını koruma altına almak, onları her türlü tehdit ve istismardan korumak ve bütüncül bir şekilde gelişimlerini destekleyecek önlemleri almak adına 20 Kasım 1989’ da BM genel kurulu tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme imzalanmıştır. Günümüzde 191 ülke tarafından onaylanan bu sözleşmeyi Türkiye de 14 Ekim 1990 da imzalamıştır. Bu araştırma kapsamında bu sözleşmeyi imzalayan bir ülke olarak çocuk haklarının uygulanabilirliği yeterli düzeyde olup olmadığı bir sorunsal meseledir. Araştırmanın amacı 5. ve 6. Sınıfta temel olarak çocuk haklarını öğrenen çocukların var olan haklarına dair farkındalık düzeyinin ne durumda olduğudur. Bu amaçla düzenlenmiş nicel araştırma yöntemi olan anket tercih edilmiş ve örneklem olarak belirlenen 42 katılımcıya uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan anketten elde edilen verilerin sayısal analizleri ortaya çıkartılarak, açık uçlu soruların bölümü kategorilere ve temalara ayrılıp elde edilen bulgular katılımcılarda var olan çocuk haklarının bilgisi doğrultusunda farkındalık düzeyleri açısından değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hak, çocuk hakları, çocuk haklarına dair sözleşme, nicel araştırma, anket.